Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatkezelési tájékoztató

A pszichokonyvek.hu oldalt üzemeltető Hydelight Event and Communication Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatait a pszichokonyvek.hu webáruház üzemeltetése, a webáruház kínálatában található termékek értékesítése és népszerűsítése (marketing tevékenység) céljából kezeljük. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat. 

Adatkezelő adatai
Hydelight Event and Communication Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)
telefon: +36 30 304 3434
email: info@hydelight.com
postacím: 4001 Debrecen, Pf. 166.

Fogalom meghatározások
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 
6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Az adatkezelés alapelvei
Az Adatkezelő a részére átadott személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon kezeli. Az adatkezelések meghatározott célból történnek, tárolásuk a hozzájárulás  visszavonásáig, az adatkezelés ellen való tiltakozásig vagy jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés időtartamára vonatkoznak. Tevékenységünk során csak a legszükségesebb adatokat kérjük el, azok megóvására kiemelt figyelmet fordítunk: az adatokat megfelelő intézkedésekkel és informatikai eszközökkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A kezelt adatokat a mindenkori lehetőségeinkhez képest naprakészen tartjuk. 18 éves kor alatti személyek adatkezelését nem végezzük. Harmadik országba adatot nem továbbítunk. Amennyiben az adatgyűjtés eredeti céljától eltérő további adatkezelést kívánunk végezni, erről az érintetteket haladéktalanul tájékoztatjuk.

Az érintettek jogai
Adatkezelő a jogok érvényesítése előtt jogosult a hozzáférést kérő érintett személyazonosságának megállapítására. Az azonosítást szolgáló kiegészítő információk és adatok az azonosítást követően törlésre kerülnek. Az adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését megtagadhatja, ha az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a  tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Az alábbiakban felsorolt információkat, tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítjuk. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az érintettről kezelt adatokhoz való hozzáférés és tájékoztatás 
Az érintett tájékoztatást kérhet az alábbiakról:
• folyamatban van-e bármilyen adatkezelés
• az adatkezelés céljáról
• milyen adatok vannak birtokunkban
• milyen címzettek láthatják még az adatokat
• meddig tároljuk az adatokat
• a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról és az adatkezelés ellen való tiltakozásról
• panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz
• végzünkk-e profilalkotást az adatokból, ez milyen jelentőségű vagy milyen következménnyel járhat 
Mindezekről egy példányt ingyenesen rendelkezésre bocsátunk, papír vagy elektronikus formában. További másolatokért Adatkezelőnek jogában áll adminisztratív díjat felszámolni.

Helyesbítés joga
Az érintett jogosult arra, hogy kérje a rá vonatozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kiegészítő nyilatkozat útján, figyelembe véve az adatkezelés célját. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti ezeket a kéréseket.

Törlés joga
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
• az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását az adatkezeléshez, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen (részletesen a „Tiltakozáshoz való jog” résznél) és nincs elsőbbséget élvező ok a jogszerű adatkezelésre
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték 
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
• ha tudomásunkra jut, hogy a kezelt adatok 18 évnél fiatalabb személytől származnak
• ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai  intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem lehetséges az alábbi esetekben:
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó Európai Uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

Adatkezelés korlátozása
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Tiltakozás az adatkezelés ellen
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezeljük. A tiltakozáshoz való jog legegyszerűbben a hírlevelekben található Leiratkozó link segítségével érvényesíthető, vagy eme tájékoztatóban felsorolt elérhetőségeink egyikén kérhető.

Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
• az adatkezelés hozzájáruláson alapul
• az adatkezelés automatizált módon történik
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásához való jog
Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban visszavonható, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Panasztétel helye, módja, jogorvoslati lehetőségek
Kérjük a tisztelt Partnereket, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a Partnereket továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Az Adatkezelő által végzett adatkezelések részletezése

Az árajánlatkérés, megrendelés és szerződés teljesítésével összefüggő adatkezelés
• jogalapja: Általános Szerződési Feltételek teljesítése, hatályos Számviteli törvénynek való megfelelés (számlázás) 
• érintettek köre: mindenki, aki a Hydelight Event and Communication Kft-vel szerződésre lép
• tárolt adatok: Megrendelő/Szerződő cég/személy neve, Megrendelő/Szerződő címe, Megrendelő/ Szerződő adószáma, Képviselő/Aláírásra jogosult személy neve, Kapcsolattartó neve, Kapcsolattartó mobiltelefonszáma, Számlázási cím, email cím, telefonszám
• adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés nem teljesíthető
• adattárolás időtartama: teljesítés időpontjától számított 3 év illetve a számlákon szereplő adatok a hatályos Számviteli törvényben rögzített ideig
• személyes adatokat továbbítunk:
o Számlázz.hu - KBOSS.hu Kft.
Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/c.
Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/szamla/adatvedelem
Továbbított adatok köre: név, számlázási cím, esetlegesen email cím (elektronikus számla
esetén)
o DPD Hungária Kft.
cím: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
Adatkezelési tájékoztató: https://www.dpd.com/hu/home/siteutilities/adatvedelmi_nyilatkozat2
Továbbított adatok köre: név, postázási cím, email cím és telefonszám


Hírlevél küldéssel, reklámot tartalmazó elektronikus, postai vagy automatikus rendszer üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról kapcsolatos adatkezelés
• jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása
• érintettek köre: mindazok, akik a weboldalon a megrendelés elküldése során kifejezték hozzájárulásukat a hírlevelek küldéséhez valamint kitöltötték a Hírlevél feliratkozás űrlapot
• tárolt adatok: Név, email cím
• adattárolás időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, az adatkezelés ellen való tiltakozásig 

Referencia, partneri vélemény közzététele az adatkezelő weboldalán, facebook oldalán, egyéb marketing célú felhasználással kapcsolatos adatkezelés
• jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása
• érintettek köre: Hydelight Event and Communication Kft. korábbi szerződő partnerei
• adattárolás időtartama: hozzájárulás visszavonásáig vagy a cél teljesüléséig
• kezelt adatok lehetnek: név, cég név, fénykép
• az így megadott személyes adatokat részben vagy egészben felhasználva nyilvánosságra hozhatjuk az érintett beleegyezésével

A megrendelés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés
• jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása azzal, hogy valamely elérhetőségen felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel 
• érintettek köre: mindazok, akik a szerződés létrejötte előtt kapcsolatba lépnek a Hydelight Event and Communication Kft.-vel ajánlatkérés vagy tájékozódás céljából
• adattárolás időtartama: visszavonásig
• kezelt adatok: jellemzően név, email cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási adatok

Adatvédelmi incidensekről való tájékoztatás
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat
• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg 
• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Irányadó jog
A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyarország területén mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak. 

Hydelight Event and Communication Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a Hydelight Event and Communication Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

​Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• 2011.évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet,
GDPR);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
• 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (Pmt.);
• 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

Keresés